PŘEBOR OBLASTI 2013-2014

Stáhnout v PDF

Středočeská oblastní soutěžní komise Svazu národní házené vypisuje
PŘEBOR OBLASTI
pro soutěžní ročník 2013-2014

pro kategorie mužů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků, mladších žákyň a koedukovanou kategorii mladšího žactva
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Řídicí orgán
  SSoutěž řídí Středočeská oblastní komise SNH (dále jen „OSK“) prostřednictvím svého sportovně-technického úseku (dále jen „STÚ“). Schůze STÚ se konají zpravidla každou středu. Schůze vedení OSK se konají zpravidla každou první středu v měsíci. Zástupci oddílů se mohou na vlastní náklady jednání zúčastnit.
 2. Pořadatel
  Pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly (kluby) NH uvedené v termínové listině na prvních místech. Pořadatele doplňkových turnajů určí řídicí orgán.
 3. Místa konání
  Místo konání určuje pořadatel utkání. Utkání se hrají zpravidla na hřištích NH pořádajících oddílů.
 4. Termíny utkání
  Budou stanoveny dle počtu přihlášených družstev na letním aktivu zástupců oddílů v sobotu 20. 7. 2013.
 5. Účastníci soutěží
  Družstva řádně v termínu přihlášená.
 6. Pořad utkání
  Hraje se dle SŘ tabulek každý s každým, dvoukolově podzim 2013 a jaro 2014. Dle počtu přihlášených družstev mohou být po dohodě oddílů a projednání na aktivu zařazeny doplňkové turnaje.
 7. Úhrada
  Družstva startují na náklady oddílů, resp. TJ (SK), ke kterým oddíly přísluší. Náklady rozhodčím hradí pořádající oddíl. Oddíly musí mít uhrazeny všechny pokuty z minulého soutěžního ročníku, jinak nebudou jejich družstva připuštěna do soutěží.
 8. Přihlášky - losování
  Uzávěrka přihlášek je 16. 7. 2013. Přihláška je součástí těchto propozic. Vyplněnou ji zasílejte v papírové podobě na adresu předsedkyně STÚ Hana Čermáková, Daňkova 3335, 143 00 Praha 4 (pozor na nutnost razítka právního subjektu). Přihlášky bez originálních razítek oddílu a právního subjektu (pokud jím oddíl sám není) nebudou akceptovány. Rozlosování soutěže bude provedeno na letním aktivu oddílů 20. 7. 2013.B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 1. Předpis
  Hraje se dle těchto propozic, jejich příloh a doplňků zveřejňovaných ve Zpravodajích OSK. Není-li uvedeno jinak, platí v plném rozsahu Pravidla NH, Soutěžní řád a Disciplinární řád NH.
 2. Oprávnění ke startu
  Oprávnění ke startu mají hráčky a hráči příslušných věkových kategorií s platným registračním průkazem SNH.
  Věkové kategorie: mladší žactvo = narození po 1. 9. 2001 včetně, starší žactvo = narození po 1. 9. 1998 včetně, dorost = narození po 1. 9. 1995 včetně.
 3. Hrací systém
  Hraje se dvoukolově, bodovým systémem, každý s každým dle rozlosování. Hracím dnem je zpravidla sobota. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů se postupuje dle SŘ NH čl. 63.
 4. Hlášení utkání
  Oddíly jsou ve stanoveném termínu povinny zaslat na adresu předsedy STÚ, resp. ÚR, časový rozpis domácích utkání. Neučiní-li tak, začátky utkání stanoví OSK. Při sestavování rozpisů jsou oddíly povinny ponechat mezi jednotlivými utkáními dostatečnou časovou rezervu. Začátek následujícího utkání po utkání dospělých a dorostu lze stanovit nejdříve za 75 minut, začátek následujícího utkání po utkání žactva lze stanovit nejdříve za 65 minut.
  Pokud mají oddíly ve stejné kategorii více družstev, jsou povinny sestavit časový rozpis utkání tak, aby druhé, příp. další utkání začínalo nejdříve 20 minut po skončení prvního utkání.
 5. Rozhodčí
  Deleguje úsek rozhodčích řídicího orgánu. Každý oddíl, který přihlašuje do OP družstvo, je povinen nabídnout k dispozici úseku rozhodčích OSK minimálně 1 kvalifikovaného rozhodčího, kterého uvede na přihlášce. V případě nenahlášení rozhodčího se oddíl vystavuje pokutě 1 000 Kč. Má-li oddíl družstvo v ligové soutěži, nemůže být na přihlášce do OP uveden rozhodčí, který je uveden na přihlášce oddílu do ligové soutěže. ÚR OSK je povinen delegovat rozhodčího minimálně k 8 utkáním za sezónu. Rozhodčí má povinnost odpískat 75 % delegovaných utkání. V případě nesplnění ze strany rozhodčího se oddíl vystavuje pokutě 1 000 Kč.
 6. Námitky a odvolání
  Podání námitek se řídí přílohou DŘ NH.
 7. Hlášení výsledků
  Pořádající oddíl je povinen hlásit výsledky příslušného hracího dne dle podmínek stanovených vedením OSK, tj. do pondělí 10:00 e-mailem na vysledky@narodnihazena.cz. Oddíly hlásí výsledky následující formou – číslo utkání, výsledek a v závorkách poločasový výsledek [např. 346 19:17 (10:6)]. V případě nehlášení ve výše určené době se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč.
 8. Zasílání zápisů
  Pořádající oddíl je povinen nejpozději v první pracovní den, který následuje po hracím dnu, zaslat zápisy o utkání na adresu předsedy STÚ, příp. dle podmínek stanovených vedením OSK. V případě neposlání zápisu včas se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč.
  Pro ročník 2013–2014 se zápisy posílají na adresu: Marie Dušková, Pejevové 3134/30, 143 00 Praha 4.
 9. Mládežnická družstva
  Oddíl, který přihlašuje do OP družstvo dospělých, je povinen přihlásit do OP též alespoň 2 družstva mládeže v příslušné kategorii. V případě nesplnění této podmínky se oddílu odečte po skončení soutěže za každé chybějící družstvo mládeže 1 bod. Přihlašuje-li oddíl do OP 2 a více družstev dospělých téže kategorie, vztahuje se podmínka pouze k jednomu družstvu dospělých. Body za chybějící mládežnická družstva se v případě dvou družstev ve stejné kategorii odečítají lépe postavenému družstvu v tabulce po skončení dlouhodobé soutěže. Pro tyto účely se za družstvo mládeže považuje družstvo, které se přihlásí do celého soutěžním ročníku, tj. v podzimní i jarní části. Družstva startující v případné koedukované soutěži mladšího žactva se pro účely tohoto bodu propozic nezapočítávají.
 10. Soutěž o nejlepší hráče oblasti
  SSoučástí těchto propozic jsou též Propozice soutěže o nejlepší hráče oblasti ročníku 2013–2014. V případě nedodržení propozic o anketu nejlepší hráč/hráčka se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč.
 11. Disciplinární opatření
  DDisciplinární opatření se řídí Disciplinárním řádem SNH včetně jeho příloh (zejména Sazebník trestů).
 12. Doplnění soupisek
  SŘ SNH odd. IV čl. 28 – Na soupisku je zařazen hráč po odehrání třetího utkání za družstvo, pro které se soupiska vede.
 13. Lékařské prohlídky
  Upozorňujeme na povinnost oddílů podle SŘ odd. IV. čl. 20 písm. f) – zajistit platné lékařské prohlídky všech hráčů.
 14. Různé (kontumace apod.)
  • Oddíl, jehož družstvo zaviní vyhlášení kontumačního výsledku, bude potrestán pokutou.
   V případě vyhlášení kontumačního výsledku za nesehrané utkání je pokuta 500 Kč, v případě sehrání utkání 200 Kč. Družstvo, které se vlastní vinou třikrát nedostaví k utkání, bude ze soutěže vyloučeno.
  • Vystoupení družstva ze soutěže po podání řádné přihlášky a před zahájením soutěže má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 1 000 Kč.
  • Vystoupení družstva ze soutěže po jejím zahájení má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 2 000 Kč.
  • Vyloučení družstva ze soutěže má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 1 500 Kč.
  • Družstvo, které se přihlásí v již rozehrané soutěži, může hrát jedině mimo soutěž. Jeho výsledky se nezapočítávají do konečné tabulky.
  • Vedoucí družstva předloží rozhodčímu utkání registračním průkazy pouze těch aktérů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání.
  • Vedoucí družstva je povinen vyplnit zápis o utkání čitelně, hůlkovým písmem. Pokud tak nebude učiněno, vystavuje se vedoucí trestu za nedostatečné plnění svých povinností dle DŘ.
  • STÚ OSK doporučuje – zápisy o utkání se vyhotovují ve třech exemplářích, originál a dva průpisy, výhradně na předepsaných samopropisovacích formulářích SNH. Tiskopisy je možné zakoupit na sekretariátu SNH.
  • Veškeré pokuty je oddíl povinen uhradit do 8 dnů po vyhlášení DÚ STÚ OSK ve Zpravodaji a zaslat kopii o zaplacení na adresu předsedy HÚ.
  • Upozorňujeme, že řídicí orgán bude bez dalšího upozornění trestat pořádkovými pokutami všechny liknavosti při hlášení výsledků, zasílání zápisu o utkání apod.
  • Upozorňujeme oddíly, že při jakékoliv korespondenci s OSK a jejími úseky rozhoduje datum podání na razítku pošty či datum poslání e-mailu.
Schváleno OSK v Praze dne 12. 6. 2013

Hana Čermáková (předsedkyně STÚ)
Mgr. Ladislava Janková (předsedkyně OSK)

Přílohy: