Smlouva na úrazové pojištění

Stáhnout v PDF

Oddíly NH pozor

od 1. 1. 2006 platí nová smlouva na úrazové pojištění

Subjekty sdružené v ČSTV
V Praze dne 18.1.2006

Věc: Úrazové pojištění pro rok 2006 – nové číslo smlouvy

Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku smlouvy, který by zohlednil skutečnost, že ČASPV uzavřela pro svoje členy od roku 2005 samostatnou pojistku, se obě smluvní strany dohodly na zrušení dosavadní smlouvy a uzavření smlouvy nové. Nová pojistná smlouva č. 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou a je účinná od 1.1.2006. Jejímu uzavření předcházela analýza dosavadního průběhu pojistného plnění za poslední tři roky a rozbor frekvence jednotlivých druhů pojistných událostí. Byly osloveny také jiné pojišťovací ústavy, které však nevyhověly požadavkům, které ČSTV uplatňoval.

Parametry a rozsah pojištění zůstávají beze změn. Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.

Pojistné události se hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu zde:

http://www.koop.cz/file/cs/online_sluzby/oznameni_pojistne_udalosti/oznameni_urazu.pdf
.

Způsob vyplnění oznámení zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, v kolonce "Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby", příslušná TJ/SK nebo svaz ČSTV potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 MODŘICE

Změna adresy místa pro podávání hlášení pojistných událostí je pro pojištěnce jedinou změnou oproti minulé smlouvě. S odesláním však poradí kterákoliv pobočka Kooperativy na území ČR.

K případným informacím lze využít také bezplatnou telefonní linku Kooperativy na čísle 800105105 a samozřejmě i internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.cz nebo www.kooperativa.cz.

Pro informaci Vám zasílám plné znění smlouvy. Všeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pro potřeby všech subjektů a členských TJ/SK bude tato informace, spolu s textem smlouvy, otištěna v lednovém čísle Zpravodaje TP. Uvítáme opět jakékoliv vaše připomínky a zkušenosti s likvidací pojistných událostí.

S pozdravem

Mgr. Jan Boháč, v.r.
generální sekretář ČSTV

Přílohy: