PŘEBOR OBLASTI pro soutěžní ročník 2019-2020

Stáhnout v PDF

Středočeská oblastní soutěžní komise Svazu národní házené vypisuje
PŘEBOR OBLASTI
pro soutěžní ročník 2019-2020

pro kategorie mužů, žen, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků, mladších žákyň a koedukovanou kategorii mladšího žactva
A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Řídicí orgán
  Soutěž řídí Středočeská oblastní komise SNH (dále jen „OSK“) prostřednictvím svého sportovně-technického úseku (dále jen „STÚ“). Schůze STÚ se konají zpravidla každou středu. Schůze vedení OSK se konají zpravidla každou první středu v měsíci. V obou případech je možná elektronická forma. Zástupci oddílů se mohou na vlastní náklady jednání zúčastnit.
 2. Pořadatel
  Pořadateli jednotlivých utkání jsou oddíly (kluby) NH uvedené v termínové listině na prvních místech. Pořadatele doplňkových turnajů určí řídicí orgán.
 3. Místa konání
  Místo konání určuje pořadatel utkání. Utkání se hrají zpravidla na hřištích NH pořádajících oddílů.
 4. Termíny utkání
  Budou stanoveny dle počtu přihlášených družstev na letním aktivu zástupců oddílů v sobotu 20. 7. 2019.
 5. Účastníci soutěží
  Družstva řádně v termínu přihlášená.
 6. Pořad utkání
  Hraje se dle SŘ tabulek každý s každým, dvoukolově podzim 2019 a jaro 2020. Dle počtu přihlášených družstev mohou být po dohodě oddílů a projednání na aktivu zařazeny doplňkové turnaje.
 7. Úhrada
  Družstva startují na náklady oddílů, resp. TJ (SK), ke kterým oddíly přísluší. Náklady rozhodčím hradí pořádající oddíl. Oddíly musí mít uhrazeny všechny pokuty z minulého soutěžního ročníku, jinak nebudou jejich družstva připuštěna do soutěží.
 8. Přihlášky - losování
  Uzávěrka přihlášek je 15. 7. 2019. Přihláška je součástí těchto propozic. Vyplněnou ji zasílejte v papírové podobě na adresu předsedkyně STÚ Hana Čermáková, Daňkova 3335, 143 00 Praha 4 (pozor na nutnost razítka právního subjektu) – bude akceptována i naskenovaná řádně vyplněná přihláška. Přihlášky bez originálních razítek oddílu a právního subjektu (pokud jím oddíl sám není) nebudou akceptovány. Rozlosování soutěže bude provedeno na letním aktivu oddílů 20. 7. 2019.B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

 1. Předpis
  Hraje se dle těchto propozic, jejich příloh a doplňků zveřejňovaných ve Zpravodajích OSK. Není-li uvedeno jinak, platí v plném rozsahu Pravidla NH, Soutěžní řád a Disciplinární řád NH.
 2. Oprávnění ke startu
  Oprávnění ke startu mají hráčky a hráči příslušných věkových kategorií s platným registračním průkazem SNH.
  Věkové kategorie: mladší žactvo = narození po 1. 9. 2007 včetně, starší žactvo = narození po 1. 9. 2004 včetně, dorost = narození po 1. 9. 2001 včetně, dospělí = narození do 31. 8. 2001.
  V kategorii mladších žáků mohou za chlapecká družstva nastupovat do utkání i dívky příslušné věkové kategorie (pouze mladší žákyně v družstvu mladších žáků). Tato družstva budou považována za družstva hrající řádnou soutěž mladších žáků s právem postupu na Mistrovství či Pohár ČR mladších žáků 2020, resp. Zimní halové mistrovství ČR mladších žáků, a to za těchto podmínek:
  • s předstihem před prvním utkáním, do kterého daná hráčka nastoupí, je oddíl povinen dodat řídicí komisi písemný souhlas rodičů s tím, že tato hráčka bude hrát v družstvu žáků (vzor souhlasu rodičů je přílohou propozic) a řídicí komise na základě tohoto souhlasu rodičů start hráčky schválí
  • v případě, že k utkání mladších žáků nastoupí hráčka, jejíž start nebyl předem odsouhlasen řídicí komisí, bude tento start považován za neoprávněný start se všemi důsledky vyplývajícími z pravidel a řádů SNH
  • v každém družstvu mohou ke každému utkání mladších žáků nastoupit maximálně 3 hráčky, celkový počet hráček nastoupivších za družstvo mladších žáků v průběhu celé soutěže není omezen
  • pro mladší žákyni není možné realizovat hostování do mládežnického družstva stejné nebo vyšší kategorie [PŘ čl. 1 odst. 3 písm. d)] do družstva mladších žáků nového oddílu.

 3. Hrací systém
  Hraje se dvoukolově, bodovým systémem, každý s každým dle rozlosování. Hracím dnem je zpravidla sobota. Vítězí družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů. Při rovnosti bodů se postupuje dle SŘ NH čl. 63.
 4. Hlášení utkání
  Oddíly jsou ve stanoveném termínu povinny zaslat na adresu předsedy STÚ, resp. ÚR, časový rozpis domácích utkání. Neučiní-li tak, začátky utkání stanoví OSK. Při sestavování rozpisů jsou oddíly povinny ponechat mezi jednotlivými utkáními dostatečnou časovou rezervu. Začátek následujícího utkání po utkání dospělých a dorostu lze stanovit nejdříve za 75 minut, začátek následujícího utkání po utkání žactva lze stanovit nejdříve za 65 minut.
  Pokud mají oddíly ve stejné kategorii více družstev, jsou povinny sestavit časový rozpis utkání tak, aby druhé, příp. další utkání začínalo nejdříve 20 minut po skončení prvního utkání.
 5. Rozhodčí
  Deleguje úsek rozhodčích řídicího orgánu. Každý oddíl, který přihlašuje do OP družstvo, je povinen nabídnout k dispozici úseku rozhodčích OSK minimálně 1 kvalifikovaného rozhodčího, kterého uvede na přihlášce. V případě nenahlášení rozhodčího se oddíl vystavuje pokutě 1 000 Kč. Má-li oddíl družstvo v ligové soutěži, nemůže být na přihlášce do OP uveden rozhodčí, který je uveden na přihlášce oddílu do ligové soutěže. ÚR OSK je povinen delegovat rozhodčího minimálně k 5 utkáním za sezónu. Rozhodčí má povinnost odpískat 75 % delegovaných utkání. V případě nesplnění ze strany rozhodčího se oddíl vystavuje pokutě 1 000 Kč.
 6. Námitky a odvolání
  Podání námitek se řídí přílohou DŘ NH.
 7. Hlášení výsledků
  Pořádající oddíl je povinen hlásit výsledky příslušného hracího dne dle podmínek stanovených vedením OSK, tj. do pondělí 10:00 e-mailem na vysledky@narodnihazena.cz. Oddíly hlásí výsledky následující formou – číslo utkání, výsledek a v závorkách poločasový výsledek [např. 346 19:17 (10:6)]. V případě nehlášení ve výše určené době se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč. Za splnění povinnosti hlášení výsledku se považuje i včasné zaslání naskenovaných zápisů dle bodu 8 těchto propozic.
 8. Zasílání zápisů
  Pořádající oddíl je povinen nejpozději v první pracovní den, který následuje po hracím dnu, odeslat naskenovaný zápis na emailovou adresu zapisy@narodnihazena.cz a nejpozději do 3 pracovních dnů obyčejnou poštou (nedoporučeně) zaslat zápisy o utkání na adresu předsedy STÚ, příp. dle podmínek stanovených vedením OSK. V případě neposlání zápisu (zápisů) včas se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč za každý zápis.
  Pro ročník 2019–2020 se zápisy posílají na adresu: Marie Dušková, Pejevové 3134/30, 143 00 Praha 4.
 9. Mládežnická družstva
  Oddíl, který přihlašuje do OP družstvo dospělých, je povinen přihlásit do OP též nejméně 2 družstva mládeže v příslušné kategorii. V případě nesplnění této podmínky se oddílu odečte po skončení soutěže za každé chybějící družstvo mládeže 1 bod. Přihlašuje-li oddíl do OP 2 a více družstev dospělých téže kategorie, vztahuje se podmínka pouze k jednomu družstvu dospělých. Body za chybějící mládežnická družstva se v případě dvou družstev ve stejné kategorii odečítají lépe postavenému družstvu v tabulce po skončení dlouhodobé soutěže. Pro tyto účely se za družstvo mládeže považuje družstvo, které se přihlásí do celého soutěžního ročníku, tj. podzimní i jarní části. Družstva startující v případné samostatné koedukované soutěži mladšího žactva se pro účely tohoto bodu propozic nezapočítávají.
 10. Soutěž o nejlepší hráče oblasti
  Součástí těchto propozic jsou též Propozice soutěže o nejlepší hráče oblasti ročníku 2019–2020. V případě nedodržení propozic o anketu nejlepší hráč/hráčka se oddíl vystavuje pokutě 100 Kč.
 11. Disciplinární opatření
  Disciplinární opatření se řídí Disciplinárním řádem SNH včetně jeho příloh (zejména Sazebník trestů).
 12. Doplnění soupisek
  SŘ SNH odd. IV čl. 28 – Na soupisku je zařazen hráč po odehrání třetího utkání za družstvo, pro které se soupiska vede. Na soupisku dospělých se nezařazují hráčky a hráči dorostenecké kategorie (červený registrační průkaz). V zápise o utkání uvedou vedoucí u jména hráčky či hráče velké písmeno D.
 13. Lékařské prohlídky
  Upozorňujeme na povinnost oddílů podle SŘ odd. IV. čl. 20 písm. f) – zajistit platné lékařské prohlídky všech hráčů.
 14. Různé (kontumace apod.)
  • Oddíl, jehož družstvo zaviní vyhlášení kontumačního výsledku, bude potrestán pokutou 500 Kč.
  • Družstvo, které se vlastní vinou třikrát nedostaví k utkání, bude ze soutěže vyloučeno.
  • Vystoupení družstva ze soutěže po podání řádné přihlášky a před zahájením soutěže má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 1 500 Kč.
  • Vystoupení družstva ze soutěže po jejím zahájení má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 2 500 Kč.
  • Vyloučení družstva ze soutěže má za následek udělení pořádkové pokuty ve výši 2 500 Kč.
  • Družstvo, které se přihlásí v již rozehrané soutěži, může hrát jedině mimo soutěž. Jeho výsledky se nezapočítávají do konečné tabulky.
  • Vedoucí družstva předloží rozhodčímu utkání registračním průkazy pouze těch aktérů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání.
  • Vedoucí družstva je povinen vyplnit zápis o utkání čitelně, hůlkovým písmem. Pokud tak nebude učiněno, vystavuje se vedoucí trestu za nedostatečné plnění svých povinností dle DŘ.
  • STÚ OSK doporučuje – zápisy o utkání se vyhotovují ve třech exemplářích, originál a dva průpisy, výhradně na předepsaných samopropisovacích formulářích SNH. Tiskopisy je možné zakoupit na sekretariátu SNH.
  • Veškeré pokuty je oddíl povinen uhradit do 8 dnů po vyhlášení DÚ STÚ OSK ve Zpravodaji a zaslat kopii o zaplacení na adresu předsedy HÚ.
  • Upozorňujeme, že řídicí orgán bude bez dalšího upozornění trestat pořádkovými pokutami všechny liknavosti při hlášení výsledků, zasílání zápisu o utkání apod.
  • Upozorňujeme oddíly, že při jakékoliv korespondenci s OSK a jejími úseky rozhoduje datum podání na razítku pošty či datum poslání e-mailu.
Schváleno OSK v Praze dne 24. 6. 2019

Hana Čermáková (předsedkyně STÚ)
Mgr. Ladislava Janková (předsedkyně OSK)