Lékařské prohlídky

Stáhnout v PDF

20.5.2005

Usnesení VV SNH č.23/2005 písmeno d/


Propozice M a P ČR – oprávnění ke startu
Stanovena povinnost hráčů mít platnou lékařskou
prohlídku (viz SŘ SNH, odd. IV, čl.20 F/ a čl. 57 e/)

Výklad tohoto usnesení, podle kterého bude tato povinnost na příslušných akcích M a P ČR  2005 kontrolována:

  1. Každý hráč (hráčka), který se zúčastní jakéhokoli turnaje M a P ČR 2005, musí před zahájením akce doložit (prostřednictvím vedoucího družstva) potvrzení o lékařské prohlídce, která nesmí být starší 12 měsíců!!!
  2. Toto potvrzení je platné, jestliže bylo vydáno dětským, dorostovým, praktickým, závodním, sportovním lékařem, či jiným lékařem, u  kterého je hráč (hráčka) přihlášen a evidován.
  3. Jestliže má hráč (hráčka) platnou lékařskou prohlídku vydanou pro jiné, konkrétní,  sportovní odvětví (např. lední hokej, kopaná, atletika, gymnastika, apod.), bude toto samozřejmě na tyto akce uznáno.

Formy prokázání lékařské prohlídky:

  1. Soupiska družstva, nebo seznam, obsahující minimálně jméno a příjmení hráče (hráčky) a jeho rodné číslo, souhrnně potvrzená lékařem, který ji musí opatřit datumem, svým podpisem a razítkem!!!
  2. Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, ve kterém je záznam o provedené lékařské prohlídce, potvrzené opět razítkem a podpisem lékaře a opatřené datumem provedení prohlídky!!!
  3. Další prokázání lékařské prohlídky např. na výměnném listě apod. (musí obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo), potvrzené razítkem a podpisem lékaře a opatřené datumem provedení prohlídky!!!

Jestliže se hráči či hráčky nebudou moci, při turnajích M a P ČR 2005, prokázat takto vydanými potvrzeními, nebudou s konečnou platností na tyto akce připuštěni.!!!!!


Žádáme proto tímto všechny kompetentní pracovníky v oddílech a hlavně pak trenéry a vedoucí jednotlivých družstev, aby si před odjezdem na některý z turnajů M a P ČR 2005 řádně zkontrolovali, zda všichni hráči či hráčky mají tato potřebná potvrzení a dále pak  registrační průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny a podle věku také OP či jiný průkaz vydaný státní správou !!  Předejdete tímto případným komplikacím, problémům a také zklamáním hráčů či hráček, kteří nebudou připuštěni ke hře!!! Nepočítejte v žádném případě s jakoukoli benevolencí ředitelů a
dalších členů řídících komisí !!!! Nezapomeňte, že chráníte také sami sebe!!!!


Mgr. Jan Václavek v.r.
předseda VV SNH
Vladislav Kobera v.r.
předseda KM SNH
Ing. Josef Popelka v.r.
místopředseda

Miloš Kohout
sekretář SNH