UPOZORNĚNÍ = COVID-19 OPATŘENÍ

Stáhnout v PDF

 

upozornění = covid-19 opatření

 

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat všechna epidemiologická nařízení platná v době konání zápasů a turnajů.

 

Nařízení SNH z 16. 8. 2021:

„Přítomnost sportovců, rozhodčích, delegátů a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se

účastnících utkání) je povolena za následujících podmínek:

a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů

ochrany veřejného zdraví nahrazuje zápis o utkání a řádně a úplně vyhotovený ‚Protokol

o provedení kontroly splnění podmínky pro účast na akci‘;

b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19 a zároveň splňují podmínky bezinfekčnosti, jejichž splnění je povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem utkání zkontrolovat:

1. vedoucí družstva, který zkontroluje všechny příslušníky svého družstva přímo se účastnící utkání (hráče, trenéry, vedoucí), v případě vedoucího domácího družstva rovněž hlavního pořadatele uvedeného v zápisu o utkání, a jejich bezinfekčnost před zahájením utkání potvrdí na „Protokolu“, který předá rozhodčímu spolu s ostatními náležitostmi (registrační průkazy, zápis o utkání atd.);

2. rozhodčí, který zkontroluje delegované osoby, tj. rozhodčí, delegáta atd., a splnění podmínek potvrdí ve zprávě o utkání na zadní straně zápisu o utkání.

Osoba přímo se účastnící utkání je povinna splnění podmínek bezinfekčnosti prokázat;
v případě, že jej neprokáže, je vedoucí družstva, popř. rozhodčí povinen takové osobě neumožnit účast na utkání;

Rozhodčí je povinen před utkáním zkontrolovat úplnost a správnost „Protokolů“ předložených vedoucími družstva.“

 

Podrobnosti (zejm. prokazování bezinfekčnosti) viz nařízení SNH z 16. 8. 2021 (mail na oddíly ze dne 17. 8. 2021) a platná aktuální opatření MZ.

Protokol musí vyplnit a odevzdat každé družstvo v každé kategorii každý hrací den
(v případě více utkání jednoho družstva v jeden den stačí formulář vyplnit jednou).

Protokol je nutné odevzdat se zápisem o utkání před zahájením utkání
a rozhodčí je povinen zkontrolovat, že jsou uvedeni všichni účastníci (hráči, vedoucí, trenéři …), kdo není na formuláři uveden, nesmí být připuštěn k utkání.

Za dodržování nařízení u diváků odpovídá pořádající oddíl.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktualizované Mimořádné opatření, které s platností od 30. září 2021 upravilo mimo jiné i podmínky pro konání soutěží a sportovních utkání.


Oproti předchozí verzi MO MZ došlo ke úpravě podmínek pro prokazování bezinfekčnosti, a to:

 

vzhledem k ukončení hromadného testování ve školách a školských zařízení vypadl z podmínek pro prokázání bezinfekčnosti bod f), tzn. možnost prokázat bezinfekčnost testem ze školy (vč. čestného prohlášení)

v případě pravidelné sportovní přípravy (tréninků) v neměnném kolektivu není potřeba dokládat bezinfekčnost (i při překročení počtu 20 osob)

v případě nepravidelné i pravidelné sportovní přípravy (tréninků) v proměnlivém kolektivu a při sportovních utkáních (při překročení počtu 20 osob) je nadále nutné splnit jednu z podmínek daných v bodě č. 4 Hygienicko-protiepidemická opatření SNH (s výjimkou zrušeného bodu f) s tím, že negativní výsledek antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dnů